Archive for the ‘Obligacje’ Category

Obligacje trzyletnie TOZ

Obligacje trzyletnie TOZ

Obligacje TOZ, czyli Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe to jeden z wielu produktów oferowanych przez Skarb Państwa swoim klientom. Dostępne są one dla osób fizycznych, stowarzyszeń, różnych organizacji społecznym i zawodowych oraz fundacji znajdujących się w sądowym rejestrze. Emisja odbywa się co miesiąc i każdorazowo posiada swój odrębny symbol. Określa on w przejrzysty sposób rodzaj obligacji oraz miesiąc i rok jej wykupu. Cena jest niezmienna. Wynosi 100 zł, czyli równowartość nominalną pojedynczego papieru dłużnego. Oprocentowanie jest zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy. Jego wyliczanie odbywa się na podstawie wskaźnika WIBOR 6M. Takie oprocentowanie w pełni odzwierciedla bieżące tendencje na rynku i pozwala właścicielom obligacji lepiej znosić wciąż zachodzące dynamiczne zmiany. Ich wykup następuje po upływie 3 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji. Ponadto dyspozycję o zamianie można bez komplikacji złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon i Internet.

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa są najpopularniejszymi w Polsce obligacjami. Ich emitentem jest oczywiście Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniężną, którą zobowiązuje się zwrócić po upływie określonego czasu, z należnymi odsetkami, które stanowią zysk nabywcy obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są korzystne dla obu stron. Skarbowi Państwa pomagają w uzyskaniu dodatkowych środków pieniężnych, którymi można pokryć wydatki budżetu, inwestorom z kolei gwarantują zyski. Są one często niewielkie, ale pewne, ponieważ gwarantuje je Skarb Państwa. Obligacje Skarbu Państwa można najczęściej nabyć za pośrednictwem firm, których Państwo jest współwłaścicielem, np. PKO BP. Obligacje te zwykle są 3, 5 lub 8 letnie. Obligacje pomagają Skarbowi Państwa spłacić bieżące zadłużenie, choć oczywiście pojawia się nowe, które jest jednak odroczone w czasie. Taki system daje Państwu kilka dodatkowych lat na spłatę konkretnego zadłużenia. Często, by wykupić obligacje od nabywcy i wypłacić należny zysk, Państwo emituje kolejne obligacje. Obligacje Skarbu Państwa mogą też być formą płatności, jeśli Państwa nie stać w danym momencie na pokrycie zobowiązań, które trzeba natychmiast spełnić. Prywatni inwestorzy zyskują z kolei pewność, że na obligacjach zarobią. Z powyższych przyczyn Obligacje Skarbu Państwa są tak popularne i wydaje się, że z roku na rok robią się coraz popularniejsze.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, zwana z angielskiego New York Stock Exchange lub w skrócie NYSE to jedna z największych najstarszych na świecie giełd. Przez wiele lat była to największa giełda na świecie. Papiery wartościowe, którymi obraca się na tej giełdzie decydują nie tylko o zyskach lub stratach inwestorów NYSE, lecz także mogą wpływać na koniunkturę gospodarczą na świecie. Jeśli na nowojorskiej giełdzie są wzrosty, są one także na większości giełd światowych. Jeśli z kolei są spadki, również na większości giełd światowych inwestorzy notują straty. NYSE była wzorem dla tysięcy giełd z całego świata, które powstawały na przestrzeni wielu lat, w tym dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Na NYSE są notowane ogromne światowe firmy, obracające miliardami dolarów. Firmy te mają siedziby przede wszystkim w Nowym Jorku, ale nie tylko. Nowojorska giełda mieści się na Wall Street, ulicy w dzielnicy Manhattan, która kojarzy się często z branżą finansową. Na tej ulicy mieści się kilka innych giełd i instytucji finansowych, w tym NASDAQ, największa obecnie giełda świata. NYSE, tak jak wszystkie giełdy świata kieruje się zasadami równości praw i proporcjonalnego do wkładu podziału zysków. Jest też giełdą, która ma przed sobą świetlaną przyszłość, ponieważ coraz więcej firm chce tam inwestować.

Akcje i dywidendy z obrotu spółki

Akcje i dywidendy z obrotu spółki

Akcjonariusze danej spółki akcyjnej, notowanej na giełdzie, zarabiają na posiadanych przez siebie akcjach dodatkowe pieniądze, poza tymi, które zarabiają poprzez uczestnictwo w pracach przedsiębiorstwa. Zysk z posiadanych akcji nazywany jest dywidendą. Wysokość dywidendy uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim zależy od wielkości danego przedsiębiorstwa i od osiąganych przez to przedsiębiorstwo zysków i obrotów środkami kapitałowymi. Im większe firma osiąga zyski, tym akcjonariusze dostają większe kwoty dywidend. Dywidendy dla akcjonariuszy określane są często procentowo. Jest to zatem często procent od zysków wypracowanych przez spółkę w danym roku kalendarzowym. Im większy jest zysk, tym większa jest dywidenda. Dlatego wszystkim akcjonariuszom zależy na tym by spółka generowała jak największe zyski, gdyż przynosi to korzyści dla każdej osoby związek z przedsiębiorstwem. Wysokość dywidendy zależy nie tylko od obrotów, ale też od ilości posiadanych przez daną osobę akcji. Jeśli akcjonariusz jest posiadaczem dużej ilości akcji, to wówczas dostanie wyższą dywidendę niż osoba posiadają mniejszy pakiet akcji. Dlatego inwestowanie w akcje dużych firm jest bardzo opłacalne i przynosi ogromne zyski, pod warunkiem że nabędzie się duży pakiet akcji danego przedsiębiorstwa akcyjnego.

Obligacje a Giełda Papierów Wartościowych

Obligacje a Giełda Papierów Wartościowych

Obrót obligacji w ramach polskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbywa się w ramach rynku Catalyst. Został on stworzony we wrześniu 2009 roku. Przyczyną była wyraźna potrzeba stworzenia odrębnego, dobrze zorganizowanego rynku notowań dla papierów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst to platforma zarówno autoryzacji, jak też obrotu wtórnego dla różnego typu papierów dłużnych. W jego ramach są emitowane obligacje korporacyjne, samorządowe, spółdzielcze, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe. Pod koniec czerwca 2013 roku na rynku znalazły się notowania 342 serii papierów dłużnych korporacyjnych i komunalnych, a także listów zastawnych. W skład Catalyst wchodzi kilka rynków podrzędnych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych i BondSpot. Obrót detaliczny zachodzi na rynkach pod nadzorem Giełdy, natomiast hurtowy – na BondSpot. W notowaniach na rynku obligacji na dzień 4 lipca 2013 roku spośród papierów o najwcześniej dacie wykupu dominują instrumenty Skarbu Państwa. Ich wartość nominalna najczęściej wynosi albo minimum (100 zł) albo 1000 zł. Oprocentowanie przyjmuje przeróżne wartości – w zależności od ceny i typu obligacji. Wśród papierów skarbowych dużo jest tych emitowanych na okres 3 lat. Inwestorzy najwyraźniej uznają to za najbezpieczniejszy okres – nie za długi, ale ze zmiennym oprocentowaniem, dzięki czemu zyski podążają za trendami na rynku.

Harmonogram sesji w systemie UTP

Harmonogram sesji w systemie UTP

Od kwietnia nastąpiły istotne zmiany na polskiej Giełdzie? Jak teraz wygląda harmonogram sesji? Transakcje na Giełdzie są zawierane w godzinach 8:30 – 17:05. Wówczas odbywają się osobno działania w systemie notowań ciągłych i jednolitych. W systemie kursu jednolitego od godziny 8:30 do 11:00 jest faza przed otwarciem. Wówczas odbywa się składanie zleceń i publikowanie Teoretycznego Kursu Otwarcia. O 11 pojawia się faza otwarcia, czyli fixing. Polega ona na określaniu kursu jednolitego i realizacji zleceń. W godzinach 11-11:30 ma miejsca tzw. dogrywka. Wówczas następuje składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursom z fixingu. Potem znowu trwa faza przed otwarciem aż do godziny 15:00. Następnie sytuacja się powtarza – następuje fixing i dogrywka. Od 15:30 do 17:05 znów trwa faza przed otwarciem. Trochę inaczej harmonogram wygląda w zakresie notowań ciągłych. Od 8:30 do 9:00 trwa faza przed otwarciem. Później następuje otwarcie, czyli fixing. Następnie czas od 9:00 do 16:50 istnieje dla notowań ciągłych. Wówczas zachodzi przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z aktualną sytuacją na rynku. Następnie do 17:00 trwa jeszcze faza przed zamknięciem, kiedy to przyjmowane są ostatnie zlecenia. Później następuje zamknięcie, podczas którego określa się kurs zamknięcia i realizuje wprowadzone przed nim zlecenia. Ostatni etap to dogrywka.

Jaką strategię wybrać inwestując na giełdzie?

Jaką strategię wybrać inwestując na giełdzie?

Niewątpliwie wybór strategii inwestowania na giełdzie zależy od predyspozycji inwestora. Osoba, która pragnie zacząć zarabiać na parkiecie musi odpowiedzieć sobie najpierw na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze: jaki jest jej stan wiedzy o instrumentach finansowych funkcjonujących na danym parkiecie. Jeżeli inwestor posiada sporą wiedzę ekonomiczną, potrafi poruszać się i zdobywać istotne informacje z punktu widzenia wartości instrumentów finansowych, oraz posada umiejętność realizowania analiz fundamentalnych i technicznych to może decydować się na każdy rodzaj strategii inwestycyjnej. Zakładając dodatkowo, że ceni sobie ryzyko, łagodnie reaguje na porażkę i posiada dużo czasu na baczne śledzenie sytuacji rynkowej wybranych spółek to z powodzeniem może wybrać strategię krótkoterminową. Jeżeli natomiast inwestor preferuje niższe zyski, które jednocześnie skorelowane są z mniejszym ryzykiem i stresem winien raczej zwrócić się w kierunku inwestycji średnio i długoterminowych. Co więcej w strategii krótkoterminowej niezbędne jest biegłe posługiwanie się analizą techniczną walorów. Jej skuteczność i interpretacja zależą w zasadzie od osoby, która jej dokonuje. Ta subiektywna wiedza nie zawsze przekłada się na zyski przynajmniej do czasu, kiedy samemu nie stworzy się własnego mechanizmu odczytywania uzyskanych wyników.

Główne indeksy warszawskiej giełdy

Główne indeksy warszawskiej giełdy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z ważniejszych tego typu instytucji położonych w Europie Środkowo – Wschodniej. Z tego też powodu jest dosyć bacznie obserwowana przez inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jej najważniejszymi parametrami są indeksy giełdowe – szczególnie te główne, na które inwestorzy zwracają szczególna uwagę. Najważniejszym indeksem warszawskiego parkietu jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy. Jest on naliczany od początku funkcjonowania polskiej giełdy i obejmuje wszystkie spółki z szerokiego rynku. Ma charakter dochodowy – to znaczy przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim walorów, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Wskazuje on generalny trend na giełdzie. Znacznie bardziej szczegółowym i baczniej obserwowanym przez inwestorów jest indeks WIG20. Dotyczy on 20 największych i zarazem najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Zrzesza on największe spółki m.in. surowcowe, energetyczne, bankowe, paliwowe czy telekomunikacyjnie takie jak: KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bogdanka, PGNiG, PGE, PKO BP, PKO SA, BPH, Lotos, Orlen, TP SA i inne. Średnie spółki zrzeszone są w WIGu40, a małe w WIGu80. Wszystkie powyższe indeksy mają charakter dochodowy – podobnie jak główny Warszawski Indeks Giełdowy.

Czy warto korzystać z analizy technicznej?

Czy warto korzystać z analizy technicznej?

Analiza techniczna to jeden z dwóch podstawowych biegunów, na podstawie których inwestorzy podejmują decyzje o inwestowaniu w dane spółki. Tak jak analiza fundamentalna związana z danymi makroekonomicznymi oraz sytuacją danej spółki jest oceną bardzo wiarygodną, ale wymagającą dużej i rozległej wiedzy oraz dostępu do informacji tak analiza techniczna to jedna z metod dość kontrowersyjnych i nie zawsze pozwalająca wysnuć właściwe wnioski dla pomnażania kapitału. Analiza techniczna ma jednak sporo pozytywnych cech, szczególnie dla graczy nie posiadających głębokiej wiedzy fundamentalnej. Jest ona dość prosta do wykonania i nie wymaga dużo czasu aby ja przygotować więc większość młodych adeptów od niej właśnie rozpoczyna swoją przygodę z giełdą. Wartość analizy technicznej uzależniona jest od doświadczenia i predyspozycji osoby, która ją sporządza, toteż trudno uznać ją za naukę formułującą ogólne twierdzenia czy trendy w zakresie obiektywnej wartości danej spółki. Analiza techniczna bazuje na trzech podstawowych założeniach: historia zdarzeń zawsze się powtarza więc na podstawie tego co się zdarzyło można prognozować dalsze wydarzenia, ceny podlegają trendom więc także można założyć jaka będzie ich następna wartość, oraz zasada, że rynek dyskontuje wszystko. Warto się zastanowić która analiza jest właściwsza techniczna czy fundamentalna. Najbardziej zależy to od horyzontu czasowego inwestycji. Jeżeli jest ona długoterminowa najlepiej oprzeć się na analizie fundamentalnej, natomiast daytraderzy czy spekulanci na pewno lepiej wyjdą korzystając z analizy technicznej.

Kilka słów o Giełdzie Papierów Wartościowych

Kilka słów o Giełdzie Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to spółka, która już od wielu lat kontroluje w naszym kraju obrót instrumentami finansowymi. Jej rola jest o tyle istotna, że jako instytucja pomaga ona skoncentrować w jednym miejscu i czasie oferty kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. W rozumieniu prawnym i administracyjnym giełda zwana jest rynkiem kierowanym zleceniami. Co to oznacza w praktyce? Jej pracownicy sporządzają zestawienia zleceń dotyczących kupna i sprzedaży. Czynią to w celu określenia ceny danego instrumentu. W celu poprawienia płynności instrumentu członkowie giełdy mogą odgrywać rolę animatorów rynku. Warszawska Giełda prowadzi działalność w kilku segmentach, z których każdy pełni inną rolę w całej organizacji. Pierwszy i najważniejszy to Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych. Tam właśnie odbywa się obrót akcjami i innymi udziałami, instrumentami rynku kasowego oraz instrumentami pochodnymi. NewConnect zajmuje się obrotem akcji i innych udziałów należących lub dotyczących małych i średnich spółek. Na rynku Catalyst odbywa się obrót obligacji korporacyjnych, komunalnych, spółdzielczych, skarbowych i listów zastawnych. Treasury BondSpot Poland służy do hurtowego obrotu obligacji skarbowych prowadzonych przez BondSpot. Polska Giełda to jeden z najszybciej rozwijających się rynków tego typu w całej Europie.