Czym są obligacje

Czym są obligacje

Papier wartościowy, który emitowany jest w serii nosi nazwę obligacji. Obligacje są dłużnymi instrumentami finansowymi. Ze względu na rodzaj emitenta obligacje możemy podzielić na obligacje skarbu państwa, obligacje municypalne, czyli na obligacje komunalne oraz na obligacje podmiotów prawnych. Emitentem obligacji skarbu państwa jest skarb państwa. Emitentem obligacji municypalnych jest samorząd terytorialny. Obligacje podmiotów prawnych może wyemitować przedsiębiorstwo. Obligacje można podzielić także ze względu na termin ich wykupu. Dzieląc akcje w ten sposób będziemy mówili o obligacjach krótkoterminowych, średnioterminowych, obligacjach długoterminowych oraz o obligacjach wieczystych. Obligacje krótkoterminowe są obligacjami, których okres wykupu wynosi do 12 miesięcy. Obligacje średnioterminowe mają okres wykupu od jednego roku do pięciu lat. Obligacje długoterminowe to obligacje, których okres wykupu wynosi powyżej pięciu lat. Obligacje wieczyste nazywane są inaczej konsolami. Obligacje te nie są wykupywane. Posiadacz obligacji wieczystych otrzymuje jedynie odsetki, które nazywane są rentą wieczystą. Obligacje można podzielić także biorąc za kryterium podziału ich wartość nominalną oraz ich oprocentowanie. Ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie obligacje dzielą się na obligacje zerokuponowe oraz na obligacje kuponowe.