Instrumenty pochodne funkcjonujące na GPW

Instrumenty pochodne funkcjonujące na GPW

Inwestowanie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kojarzy się większości osób z kupowaniem i sprzedaż akcji spółek. Faktycznie są one najbardziej popularnym instrumentem finansowym wśród inwestorów. Jednakże GPW oferuje swoim klientom także inne – mniej popularne instrumenty. Zaliczyć do nich można obligacje, prawa poboru akcji, prawa do akcji, prawa pierwszeństwa do obligacji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne takie jak: kontrakty terminowe, jednostki indeksowe czy opcje. Kontrakt terminowy to umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna a druga do sprzedaży w dniu wygaśnięcia terminu po ustalonej wcześniej cenie określonej ilości instrumentu bazowego. Na GPW inwestorzy mają możliwość skorzystania z kontraktów terminowych na indeksy WIG20, WIG40, kontrakty na akcje 23 spółek oraz kursy walut USD, Euro i CHF. Inwestorzy mają także możliwość posługiwania się instrumentem finansowym nazwanym jednostkami indeksowymi, który odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu – w przypadku GPW dotyczy to WIGu20 zrzeszającego największe spółki o największej płynności. Ten instrument umożliwia inwestowanie równoważne nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności realnego zakupu akcji poszczególnych spółek. Opcje natomiast to taka forma instrumentów pochodnych, w których wystawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy z góry ustaloną ceną wykonania a ceną rozliczeniową w terminie wygaśnięcia opcji.