Obligacje czteroletnie COI

Obligacje czteroletnie COI

Obligacje Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane (COI) zostały przeznaczone dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Obligacje można nabywać także na rzecz osób niepełnoletnich. Z racji czysto oszczędnościowego charakteru nie podlegają one notowaniom na Giełdzie Papierów Wartościowych. Emisja odbywa się co miesiąc oraz każdorazowo posiada swój symbol. Określa on rodzaj papierów dłużnych oraz miesiąc i rok ich wykupu. Cena wynosi 100 zł i jest równowartością nominalną jednej obligacji. Papiery dłużne COI charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem uzależnionym od poziomu inflacji. Opiera się ono w dużej mierze na poziomie inflacji i marży odsetkowej. Ten typ obligacji przewiduje cztery okresy odsetkowe. Należność jest wypłacana właścicielowi po każdym pełnym roku oszczędzania. Obligacje COI można nabyć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy rynku pierwotnego i odbywa się za pośrednictwem Punktów Sprzedaży Obligacji, Internetu, konta Inteligo. Natomiast drugi typ odnosi się do rynku wtórnego nieregulowanego i zachodzi na drodze umowy cywilno-prawnej. Skarb Państwa po upływie 2 lat jest zobowiązany wypłacić nabywcy kwotę równą nominalnej wartości posiadanych obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. Oczywiście właściciel posiada również prawo do przedterminowego wykupienia dowolnej ilości papierów dłużnych spośród tych, które posiada.