Obligacje dwuletnie DOS

Obligacje dwuletnie DOS

Dla kogo są przeznaczone obligacje dwuletnie DOS? Dla osób fizycznych, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji. DOS to obligacje Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe. Są to obligacje oszczędnościowe, które nie podlegają obrotom Giełdy Papierów Wartościowych. Ich emisja odbywa się w trybie comiesięcznym. Każda emisja posiada swój unikalny symbol, który określa rodzaj, miesiąc i rok wykupu. Cena zakupu wynosi 100 zł i odpowiada nominalnej wartości jednej obligacji. Oprocentowanie jest stałe i zachodzi z roczną kapitalizacją odsetek. W całym przebiegu płatności można wyróżnić pierwszy okres odsetkowy i drugi okres odsetkowy. Dzięki niezmiennej stopie procentowej kupujący obligacje może od razu obliczyć wysokość odsetek, które otrzyma po dwóch latach w ramach zysku. Obligacje DOS można nabyć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy rynku pierwotnego i odbywa się za pośrednictwem Punktów Sprzedaży Obligacji, Internetu, konta Inteligo. Natomiast drugi typ odnosi się do rynku wtórnego nieregulowanego i zachodzi na drodze umowy cywilno-prawnej. Skarb Państwa po upływie 2 lat jest zobowiązany wypłacić nabywcy kwotę równą nominalnej wartości posiadanych obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. Oczywiście właściciel posiada również prawo do przedterminowego wykupienia dowolnej ilości papierów dłużnych spośród tych, które posiada.