Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacje Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe (EDO) zostały wprowadzone na rynek specjalnie z myślą o osobach, które mają zamiar odłożyć sobie trochę pieniędzy z myślą o godziwej emeryturze. Zostały przeznaczone dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Emisja odbywa się co miesiąc oraz każdorazowo posiada swój symbol. Określa on rodzaj papierów dłużnych, a także miesiąc i rok ich wykupu. Cena wynosi 100 zł i odpowiada nominalnej wartości jednej obligacji. Ta kwota nie podlega żadnym zmianom na przestrzeni lat. Te obligacje mają zmienne oprocentowanie, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji. Natomiast w drugim okresie odsetkowym – od wartości nominalnej z dodanymi odsetkami z pierwszego okresu. Dzięki temu zyski z tytułu tejże obligacji są o wiele większe. . Ich wykup następuje po upływie 10 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji.