Pojęcie kursu walut

Pojęcie kursu walut

Kurs walutowy jest to oczywiście cena danej waluty, która najczęściej wyrażana jest w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym to wystawione są waluty krajowe nazywany jest rynkiem walutowym. To właśnie tutaj najprościej mówiąc sprzedaje się walutę za inną. Na tymże rynku następuje oczywiście podaż, popyt jak również cena. Najczęściej o relacjach wymiany walut, czyli o kursach tychże walut decyduje podstawowe prawo rynku, które właśnie tworzy kurs czyli cenę równowagi podczas zrównania popytu z podażą danej waluty. Głównymi czynnikami określającymi podaż danej waluty jak również popyt na nią są między innymi: obroty handlowe w stosunku do dwustronnych, wymiana jakichkolwiek usług, ruch turystyczny jak również polityka walutowa rządu, która ma na celu określenie między innymi systemu kursów. Wyróżnić można także kilka rodzajów kursów walutowych takich jak między innymi: kurs sztywny, stały oraz płynny. Tak, więc kurs sztywny ustalony jest przez organ państwa nie podlega on wahaniom. Kurs stały ulega ciągłym wahaniom wywołany jest grą popytu i podaży. Kurs płynny kształtowany jest głównie poprzez popyt oraz podaż. Zmianie mogą ulegać kursy stałe na dewaluacja oraz rewaluacja. Także kursy płynne mogą ulegać wszelkiego rodzaju zmianom takim jak deprecjacja oraz aprecjacja.