Różnorodny podział obligacji

Różnorodny podział obligacji

Oczywiście obligacje dzielimy według różnych kryteriów. Tak, więc ze względu na rodzaj emitenta obligacje dzielimy między innymi na: obligacje skarbowe czyli rządowe, które emitowane są przez Skarb Państwa jak również obligacje komunalne inaczej nazywane obligacjami municypalnymi oraz obligacje podmiotów prawnych. Również istnieje podział obligacji ze względu na okres ich wykupu gdzie wyróżniamy obligacje z okresem wykupu do jednego roku czyli obligacje krótkoterminowe, od półtorej roku czyli obligacje średnioterminowe oraz obligacje powyżej pięciu lat czyli długoterminowe. Warto jest wiedzieć, że okres do wykupu to oczywiście liczba lat, w których to emitent zobowiązuje się wywiązać ze swoich obowiązków jakie właśnie nakłada na niego obligacja. Specjalnym rodzajem są obligacje wieczyste, które nazywane są inaczej konsolami. Jednak nie są one nigdy wykupowane z kolei ich posiadacz otrzymuje ogromny strumień odsetek zwanych również rentą wieczystą. Obligacje można dzielić również na kupowane oraz zerokuponowe. Tak, więc obligacje zerokuponowe najczęściej emitowane są z dyskontem. Z kolei obligacje kuponowe związane są z okresową płatnością kuponu, którego wysokość uzależniona jest najczęściej od ratingu emitenta. Oprocentowanie każdej obligacji może być stałe bądź też zmienne.